شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

زن- زندگی- آزادی « مختصات روند شکل گیری انقلاب – بخش دوم – سروش آزادی

2022-11-18

نوشته ای دیگر از سروش آزادی

Comments

» زن- زندگی- آزادی « همانطور که در پاره اول مقاله مطرح ساختیم روند شکل گیری انقلاب اجتماعی

در ایران دارای خودویژگی هایی است که حتی ماهیت و صورتبندی آن از دیگر انقلابات اخیر خصوصا

انقلاب ۵۷ جدا می شود. ده عنوان اول آن عبارت بودند از؛

1 . امینی در مراکز امنیتی- انتظامی جمهوری اسلامی گسل جنسیت » ژینا « با کشته شدن مهسا

بعنوان عمده ترین تضاد با اسلام سیاسی فعال گردید.

2 . فروریخت ترس از سرکوبها منجر به حمایت حداکثری قشر خاکستری از نیروهای اجتماعی

در انقلاب تازه مولود گردید، که کنش فعال و حضور میدانی از خصوصیات گوهری آن است.

3 . به موجب انقلاب اخیر ریزش نیروهای حاکمیتی در نهادهای قدرت در حال وقوع است.

4 . گسل های نسلی و جنسیتی در میان دیگر گسل ها از قدرت انتقامی بالایی برخوردار است، که

وجه انقلابی تحولات کنونی را برجسته می سازد.

5 . به منزلت » زن- زندگی- آزادی « حضور مستمر زنان در حرکتهای میدانی منجر گشت تا شعار

استراتژی انقلاب اجتماعی کنونی تبدیل گردد.

6 . حمایت افکار عمومی و ایرانیان خارج از کشور از انقلاب تازه مولود باعث شد تا انگیزه

مقاومت مردم ایران به حد اعلا بالا رود، امید به پیروزی را بیشتر نماید و جنبش را در حالت

پویایی خویش نگه دارد.

7 . خیزش انقلابی کنونی توانسته است تا تمایل کنشگری نیروها در میدان را حفظ و اتحاد میان

فراهم سازد. » صنفی، مدنی و سیاسی « مطالبه گران را در میان سه گروه

8 . اساس بوده و توانسته است تا بافتار طبقاتی، قومی، جنسی، » مردم « در انقلاب کنونی کد واژه

نسلی را در یک حرکت فراگیر ملی برجسته ساخته و مطالبات آنان را در هم پیوند زند.

9 . در این جنبش برای اولین بار رهایی مردان به آزادی زنان گره خورده است که این پیوستگی

در تجربه انقلابات گذشته مردم ایران بی سابقه است.

10 . شکل گیری هنجارهای جدید )میل به جامعه قانونمدار، استوار بر حقوق شهروندی،

برابری و عدالت جنسی، قومی، طبقاتی و رهایی از تمامی اشکال سلطه و استبداد( برساخت

تازه ای فراهم ساخته اند که انقلاب تازه مولود کنونی مردم ایران را در قرن بیست و یکم از

انقلابات گذشته متمایز می سازد.

آنچه که به موارد بالا اضافه می شود:

1 . برجستگی سازماندهی تمرکز زدا )سازماندهی افقی( در کنار سازماندهی تمرکزگرا

)سازماندهی عمودی(: رهبری افقی در حرکتهای گروهی کوچک و محله محور به پویایی

جنبش افزوده است. و مشاهده می شود که کنشگران میدانی با توجه به احتمال دستگیری و کشته

شدن، از نیروهای سرکوب )امنیتی- نظامی و انتظامی(، ترسی ندارند. و به سویه های تهاجمی

وسیع تری درمبارزات خود دست یافته اند. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی توانسته است تا

با سرکوب اکثریت احزاب سنتی و شناسنامه دار، حضور آنان را در میدان مبارزه انقلابی تقلیل

دهد، اما شاهد برتری سازماندهی افقی و محله محور می باشیم که توانسته جایگزین مناسبی در

سازماندهی جمعی و برای رویارویی با سرکوب فزاینده حکومت استبداد دینی و حفظ ارتقاء

مبارزه اجتماعی و میدانی گردد.

2 . جنبش اجتماعی کنونی هرچند در وجه سنتی مبارزه متمرکز و سازمان یافته نیست اما نشان

داده که حتی با بسته شدن ارتباطات سازمانی و شدت سرکوبهای خیابانی توانسته است در حوزه

تبلیغات و ارتباطات موانع مبارزات اجتماعی و کنشگری را به حداقل تقلیل داده و به سویه های

میدانی مبارزه بیافزاید.

3 . در فرایند مبارزه شاهد پیوستگی مطالبات صنفی و مدنی به حوزه سیاسی هستیم که در آینده

نزدیک منجر به همزمانی حرکتهای اعتراضی با اعتصابات می گردد. پیوستگی و همزمانی

دو نتیجه بارز داشته است: » صنفی- مدنی و سیاسی « مبارازت سه حوزه

»… منطقه ای، صنفی، مدنی، سیاسی و نسلی « اول- شعارها و مطالبات با حفظ مضمون

وجه فراگیر و ملی پیدا کرد. تبدیل مطالبات گروه بندیهای هویتی به مطالبات فراگیر ملی

مرگ بر « ! موجب شد تا چارچوب مبارزه در سیکل ملی و فراگیر آن نهادینه گردد

آزادی- آزادی- « و شعار »… دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، جمهوری اسلامی نمی خواهیم

از جمله مطالباتی هستند که وجوه ملی یافته است. »…. آزادی

دوم- جنبش انقلابی ایران توانسته است تا افکار عمومی در جامعه جهانی را جلب نموده و

از آنان بخواهد که با تاکید بر مبانی و ارزشهای حقوق بشری، حاکمیت جمهوری اسلامی

را محکوم ساخته و از جنبش فراگیر ملی ایران حمایت نماید. برجسته سازی مطالبات زنان

و جوانان در انقلاب کنونی از جمله عواملی است که باعث شد تا افکار عمومی جهان قبل

از دولتمردان شان به حمایت همه جانبه ازمبارزات انقلابی مردم ایران اقدام نمایند.

4 . برخوردار است که » شالوده ارزشهای شهروندی « مطالبات انقلاب امروز مردم ایران از

مدرن فراهم می سازد. پس جامعه » دولت- ملت « درونمایه آن توصیف مبانی تازه ای برای

جنبشی ایران با نفی ارزشهای دینی- استبدادی و ارتجاعی، و با رویکرد به ارزشهای شهروندی

تلاش می کند که نظام ارزشی انقلاب تازه مولود را با ارزشهای جهان مدرن همزمان و همساز

سازد.

5 . همگرایی با ارزشهای انسانی- اجتماعی جهان مدرن و واگرایی از ارزشهای ارتجاعی-

استبدادی به انقلاب تازه مولود خون تازه ای دمیده و آگاهی بصیری از انقلاب ایران در جهان

امروز فراهم ساخته است. به موجب چنین معرفتی است که افکار عمومی جهان از انقلاب مردم

ایران حمایت می کنند!

6 . ساختار مرامنامه کنونی انقلاب اجتماعی مردم ایران است که از » زن- زندگی- آزادی «

درونمایه تاریخی- اجتماعی و انسانی فرهنگ ایرانزمین سرشته است. هویتی تازه و فراتر از

مفهوم استقلال سیاسی که با نفی دشمن داخلی )استبداد و اسلام سیاسی( آشکار می شود.

7 . تاکید کنیم جمهوری اسلامی با نادیده انگاری مطالبات محوری طبقات و اقشارهویت یافته،

سرکوب و کشتار مردم بی پناه علل بروز تحولات میدانی پیش روی را فراهم ساخت، و بنیان

نداشته خود را برباد انقلاب داد. پاردایم نفی سلطه و استبداد دینی و تاریخی زیربنای مبارزات

امروز مردم ایران را تجلی می دهد که تحقق آن با نفی تمام و کمال حاکمیت جمهوری اسلامی

میسر است و نه غیر از آن!

8 . از مختصات هر تحول ساختاری و پیمایش برتری هر انقلاب اجتماعی به میزان وسعت فرهنگ

نمادین، « آن انقلاب و تاثیرات داخلی- منطقه ای و جهانی آن سنجش می شود. روند برساخت

در انقلاب تازه مولود امروز مردم » شعاری، نوشتاری، صوتی، تصویری… و کنش میدانی

جامعه ایران نشان می دهد که تحولات فرهنگی وسیعی در حال وقوع است. به این معنا ما شاهد

زایش یک تحول وسیع در فرهنگ اجتماعی مبارزات ایران هستیم. که چنانچه فرهنگ انقلابی

ایران متحول گردد، ابعاد وسیع اجتماعی از جمله منطقه ای و جهانی خواهد داشت. بی تردید

تاثیر انقلاب امروز ایران ارتباط تنگاتنگی با منافع ملی آن قدرتها و کشورها دارد. مبارزه برای

رفع تبعیض جنسیتی، طبقاتی و قومی از جمله تضادها و بحرانهای فزاینده جهان امروز در

منطقه خاورمیانه و کشورهای پیشرفته است که مبارزه برای رفع تضادها می تواند میزان

نزدیکی و دوری قدرتهای منطقه و جهان با انقلاب اجتماعی مردم ایران را توضیح دهد. بنابراین

انقلاب ایران به یک راهبرد ملی برای ارتباط با قدرتهای منطقه و جهان امروز نیاز دارد که

بستگی می یابد. » صنفی، مدنی و سیاسی « تدوین آن به تعامل و همگرایی سه جنبش موازی

چنین باد

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

“الفیه وشلفیه” نخستین کتاب پورنوگرافیک و سکسی فارسی

“الفیه وشلفیه” نخستین کتاب پورنوگرافیک و سکسی فارسی

الفیه وشلفیه و پیشتازیِ تاریخی! مسعود نقره کار برای رفع مشکل جنسی پادشاه نیشابور،"طغان شاه" پسرآلب ارسلان سلجوقی و نوه طغرل سلجوقی، " حکیم ابوبکر ازرقی شاعر" کتاب مصور" الفیه و شلفیه" را نوشت وبه طغان شاه تقدیم کرد. امید ازرقی این بود که پادشاه را به مجامعت با زنان...

بحران در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و افزایش چالش‌های ساختاری برای مردم ایران

بحران در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و افزایش چالش‌های ساختاری برای مردم ایران

علی خامنه‌ای، رهبر ایران، خود در خصوص نحوه تصمیم‌گیری در عرصه سیاست خارجی گفت: در کشور ما سیاست خارجی در شورای‌عالی امنیت ملی با حضور مسئولان تعیین می‌شود و وزارت امور خارجه باید با شیوه‌های خود آن را اجرا کند. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، از وظایف شورای امنیت...

0 Comments

0 Comments