شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

از سند مسئولانه ائتلاف سه نیرو در مبارزه پیش رو حمایت می‌کنم، ابوالفضل محققی

2023-03-03

نوشته ای دیگر از ابوالفضل محققی

Comments

درک عمیق مسئولیت هر جریان سیاسی، هر فرد چه در داخل کشور وچه در خارج از کشور تلاش پیگیر در جهت یافتن راهی است که منجر به یک وفاق ملی وهمکاری تمامی نیرو‌های مخالف جمهوری اسلامی در یک صف واحد شود.

در مرحله کنونی هیچ امری مهم تراز سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. در جریان این مبارزه و همکاریست که عیار ومیزان ادعا تا عمل سنجیده می‌شود. لایه‌های مختلف مردم تنها با دیدن چهره‌های فعال ومبارز هر جریان سیاسی ومیزان تب وتلاش آنها در مبارزه با حکومت گرا ن است که بامعیار‌های خود به ارزیابی اپوزیسیون ورهبران آن اقدام می‌کنند. محتاطانه سبک وسنگین می‌کنند و نهایت به حمایت یا رد ویاتصحیح موازین آن‌ها می‌پردازند. بزرگترین آرزو وهدف هر جریان سیاسی عبور از این صافی مردمیست.
جواز عبوربرای پذیرش مردمی هر جریان ویا فعال سیاسی را میزان توانائی، تلاش، تاثیر گذاری، کمیت وکیفیت، حس مسئولیت، ارجحیت بخشیدن به مصالح مردم. تلاش برای ایجاد فضای تفاهم و برداشتن گام‌های منطبق بر واقعیت‌ها وتوانائی دربمیدان کشیدن مردم و اعتماد آنها تعین می‌کند.
عمل کرد مشخص آن‌ها در پاسخ گوئی به نیاز لحظه کنونی، که چبزی جز جمع شدن زیر پرچم ” زن، زندگی، آزادی ” ورزم مشترک با حکومت سرکوب گرجمهوری اسلامی نیست.

هر نیروئی که قادر شود طرح وبرنامه روش ارائه دهد. چشم اندازی روشن از روزهای پس از پیروزی ترسیم نماید. راه‌های رسیدن به یک حکومت سکولار دموکراتیک. بر اساس رای آزاد مردم وقانون اساسی منطبق بر آن راتنظیم کند. مسلم نقشی تعین کننده در پیروزی و مراحل بعد از آن خواهد داشت.
از این رو نگاه دقیق به عمل کرد تک تک جریان‌های سیاسی وافراد در این مرحله سرنوشت ساز. مهم ترین وظیفه ومسئولیت ملی وانسانی ماست. بیانیه مشترک ائتلاف سه جریان حزب مشروطه ایران، شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم از نظر من ناظر بر چنین برداشت وحس مسئولیتی است که در لحظه کنونی در برابر هر انسان آزاده وخواهان بهروزی سرزمینی بنام ایران قرار دارد. این بیانیه سندی است مسئولانه برای همبستگی و گذار از این راه سخت ودشوار. سندی که جائی برای اما واگر کسانی که کاری جز دمیدن بر شیپور نفاق، اتهام زنی وعذم قبول هرنوع اتحاد عملی ندارند باقی نمی‌گذارد. این نهاد”… قطعا می‌تواند با ارائه چشم انداز یک گذار دموکراتیک، امید بیافریند و در تغییر معادله قدرت در صحنه کنونی مبارزه تاثیر تعیین کننده داشته باشد. وجود چنین آلترناتیو دموکراتیکی که بتواند حکومت اسلامی را پایین بکشد و دوران سخت گذار را مدیریت کند، نه تنها آرزوی مشترک همه ایرانیان، بلکه مطلوب جامعه جهانی نیز می‌باشد. تعلل نیروهای اپوزیسیون در این زمینه ممکن است عواقب جبران ناپذیری ببار بیاورد و ادامه این وضعیت کشور ما را بسوی فروپاشی اجتماعی ببرد… ” از متن سند
.
نگاهی حتی کوتاه به این سند که بند بند آن نشان از مسئولیت و دلسوزی دارد. مارا موظف به جوابگوئی مسئولانه وتلاشی مضائف در مبارزه با جمهوری اسلامی می‌نماید
“.. حزب مشروطه ایران، شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم در پاسخ به این ضرورت غیرقابل انکار تصمیم گرفته‌اند اولین گام‌های همکاری و همگرایی را برای تشکیل ائتلاف وسیع نیروهای دموکراسی خواه بردارند. طبیعتا دعوت از دیگر نیروهای سیاسی موثر به این ائتلاف در صدر اقدامات ما خواهد بود، تا آنجا که به وسیعترین جبهه همکاری همه نیروهای دموکرات برای نجات ایران تبدیل شود.
ما شاخصه‌های بنیادین زیرین را برای چنین ائتلافی پیشنهاد می‌کنیم:
– باور به تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی ایران؛
– باور قطعی به ضرورت گذار از حکومت اسلامی به یک نظام دموکراسی نمایندگی سکولار؛
– پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های ضمیمه ان بعنوان مبنای حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان ایران؛
– تلاش برای رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، قومی، عقیدتی، و دینی در جامعه و ایجاد فرصت برابر برای همه شهروندان؛
– پذیرش اصل عدم تمرکز در نظام مدیریت کشوری، با به رسمیت شناختن حق مردم در دخالت موثر در اداره کلیه امور منطقه خود از طریق سیاستگذاری مجالس محلی؛
– باور به اراده و رای آزاد شهروندان ایران به عنوان تنها مرجع مشروعیت حاکمیت ملی؛
– واگذاری تعیین نوع نظام سیاسی آینده کشور به اراده آزاد و رای شهروندان ایران در فضای آزاد کامل رسانه‌ای برای عموم، از طریق نمایندگان مردم در مجلس موسسان و تایید آن در یک رفراندم ملی.
ما شرکت کنندگان در این ائتلاف قصد داریم با ایجاد یک ساختار مناسب، بستر لازم برای همکاری وسیع همه نیروهای مختلف را که می‌توانند به پیروزی انقلاب زن- زندگی- آزادی کمک کنند، فراهم نماییم. ما تلاش خواهیم کرد با حمایت موثر از مبارزات داخل کشور، همراهی جامعه جهانی را به نفع مردم ایران در سطوح مختلف تامین کنیم و صدای آنها باشیم. ما متعهد می‌شویم که تمام توان خود را در خدمت پیکار سترگی که مردم ایران برایش هزینه زیادی متحمل شدند، بکار گیریم و تبلور همبستگی ملی زنان و جوانان و همه مردم ایران زمین باشیم. ما باور داریم که بار اصلی مبارزه بر دوش نیرواز متنهای داخل کشور است و تلاش خواهیم کرد در هماهنگی با آنها، بزرگترین ائتلاف ملی برای گذر از فاشیسم اسلامی و استقرار دموکراسی رقم بخورد.
پیروز باد انقلاب زن- زندگی- آزادی” از متن سند.
من بعنوان یک فعال سیاسی که دل در گرو مهر وطن دارم. کسی که از هر حرکت وصل کننده در جهت یک اتحاد فراگیر برای مبارزه با حکومت بچه کش جمهوری اسلامی حمایت می‌کنم.
با دلی آکنده از امید خود را درگوشه‌ای از این ائتلاف می‌بینم. تلاش خواهم کرد با تمام توان خود در جهت مبارزه با حکومتی که حتی به دختران دیستانی ودبیرستانی رحم نمی‌کند وبا مسموم کردن آنها میخواهد نسق کشی کرده وتخم یاس وناامیدی در دل‌ها بکارد مبارزه کنم.
به این آخرین بیت شعر حافظ که زمان خروج از مهین زیر لب زمزمه می‌کردم وفا دار بمانم.
“این نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر
که این سابقه پیشین تا روز پسین باشد. ”
سابقه‌ای که تا پسین روز با خاطره وعشق به سرزمین اجدادیم مرا توان جنگیدن می‌بخشد. چرا که این همه بیداد در حق یک ملت که حتی از کودکان هم نمی‌گذرند تحمل پذیر نیست. همدلی با این دختران وطن برای هر فعال سیاسی چبزی جز تلاش برای شکل دادن بیک ائتلاف فراگیر برای مبارزه با جمهوری اسلامی معنای دیگری ندارد.

ابوالفضل محققی

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

“الفیه وشلفیه” نخستین کتاب پورنوگرافیک و سکسی فارسی

“الفیه وشلفیه” نخستین کتاب پورنوگرافیک و سکسی فارسی

الفیه وشلفیه و پیشتازیِ تاریخی! مسعود نقره کار برای رفع مشکل جنسی پادشاه نیشابور،"طغان شاه" پسرآلب ارسلان سلجوقی و نوه طغرل سلجوقی، " حکیم ابوبکر ازرقی شاعر" کتاب مصور" الفیه و شلفیه" را نوشت وبه طغان شاه تقدیم کرد. امید ازرقی این بود که پادشاه را به مجامعت با زنان...

بحران در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و افزایش چالش‌های ساختاری برای مردم ایران

بحران در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و افزایش چالش‌های ساختاری برای مردم ایران

علی خامنه‌ای، رهبر ایران، خود در خصوص نحوه تصمیم‌گیری در عرصه سیاست خارجی گفت: در کشور ما سیاست خارجی در شورای‌عالی امنیت ملی با حضور مسئولان تعیین می‌شود و وزارت امور خارجه باید با شیوه‌های خود آن را اجرا کند. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، از وظایف شورای امنیت...

0 Comments

0 Comments