برای محمد نوری‌زاد با زخم‌های نشسته بر تن، ابوالفضل محققی

زندگی خوابی بیش نیست! خوابی توأم با دو رؤیا! رؤیای نخست غوطه‌ور شدن است درون پوسته‌ی بسته‌ی حیات! بریده نشدن است از بند ناف آن. تن دادن است به نواله‌ای ناچیز درون دنیایی بسته! دنیایی بی‌سوال! بی‌خواست، بی‌شاهی همنشین! یکنواخت که فراتر ازخور و خواب نیست. دنیای...

read more

ما سینه زنان کربلا را چه می شود؟ ابوالفضل محققی

داستان غریبی است داستان این اپوزیسیون جمهوری اسلامی ونقادان روشنفکر آن! اکنون دیگر کاملا به این نتیجه رسیده ام که من آدم ساده اندیشی هستم که نمی توانم، نه مفاهیم خوابیده در یک بیانیه سیاسی را درک کنم ! نه قادر به آنالیز شخصیت ورفتار افراد وعناصرتنظیم کننده این بیانیه...

read more

یک سوال ساده، بیانیه “شورای ملی تصمیم” و یادآوری نوشته دو سال قبل من، ابوالفضل محققی

سه روز از نشر اطلاعیه "شورای ملی تصمیم "می گذرد. بر شش بند جامع اطلاعیه که به قول تنظیم کنندگان آن هویت این تشکل شورائی را بیان می‌کند نگاه می‌کنم. به عنوان کسی که سال‌ها تلاش گر سیاسی بوده‌ام! در پشت هر کلمه، هر بند میدانم که چه میزان وقت، دقت نظر، توجه به تجربه...

read more