شرح وظایف و آیین‌نامه کمیسیون ائتلاف و تعامل

آگوست 18, 2022 | پنج

ماده ۱ – نام کمیسیون

نام کمیسیون؛ کمیسیون ائتلاف و تعامل شورای ملی تصمیم است، که ازین پس در آیین‌نامه باختصار کمیسیون تعامل نامیده می شود.

ماده۲- اهداف کمیسیون

شورای ملی تصمیم در راستای گذار از جمهوری اسلامی، تشکیل کمیسیون تعامل را برای رسیدن به اهداف زیر مد نظر قرار داده است:

الفشناسایی شخصیت ها؛ نیروها؛ تشکل ها و سازمان های سیاسی اپوزیسیون در داخل و خارج ایران؛

ب – برقراری ارتباط با آنها بقصد معرفی شورا و تشریح اصول و مبانی کارکردی سند تعامل شورا؛

پ – تشریح  روند سامان دهی همبستگی ملی بر اساس نظر شورا بنحوی که بتواند متضمن حقوق اساسی؛ دموکراسی پایدار و منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های  سازمان ملل متحد باشد؛

ت- تعیین سطح همکاری و همبستگی با نیروهای فوق الذکر؛

ث – معرفی تیم های مذاکره؛ مشاوره وهمکاری بقصد هموارسازی فعالیت های مشترک در راستای حرکت بسوی همبستگی ملی ؛

ج- همگامی و همبستگی با کمیسیون روابط بین الملل و دیپلوماسی در موارد لازم؛

چ – تلاش در جهت شکل‌گیری ائتلاف ملی فراگیر برای گذار از جمهوری اسلامی

ح – تلاش در جهت پی‌ریزی پارلمان ملی

ماده ۳ ساختار کمیسیون

ساختار کمیسیون متشکل از تیم مدیریت شامل مسئول (و سخنگو در هر دوره زمانی)؛ جانشین مسئول و منشی کمیسیون می باشند که بر اساس تصمیم اعضای کمیسیون می تواند گردش دوره ای داشته باشد.

اعضای دیگر کمیسیون در تیم های مذاکره کننده سازماندهی شده اند و در موارد لازم از مشورت و همکاری افرادی از کمیسیون های دیگر و یا از خارج شورا ( با اطلاع هیات مدیره) استفاده خواهند کرد.

ماده۴ – نحوه اداره کمیسیون تعامل

کمیسیون براساس برنامه کلی ارتباط با سازمان و شخصیت ها و بر اساس اولویت تعیین شده؛ تماس های خود را گرفته ومقدمات مذاکره و تبادل نظرو ایجاد تفاهم در راستای همبستگی را فراهم می سازد.

تبصره:  در هر مورد بنا بر مقتضات خاص؛ مدیر تیم مذاکره کننده و جانشین و اعضای تیم مذاکره کننده معرفی می گردند.

ماده ه وظایف تیم مدیریت

الف وظایف مسئول کمیسیون ( و سخنگو در هر دوره زمانی)

مسئول کمیسیون؛ مسئول اداره جلسات، تهیه دستور کار جلسات و نماینده کمیسیون تعامل برای شرکت در جلسات شورای ملی تصمیم و دیگر کمیسیون‌ها می باشد.

ب وظایف جانشین مسئول

جانشین مسئول، درغیاب مسئول دارای تمام مسئولیت ها و وظایف مسئول کمیسیون می باشد.

ج وظایف منشی

منشی مسئول نوشتن صورت جلسات، پیگیری تصمیمات گرفته شده،  فراخواندن اعضا برای جلسات ، بایگانی و حفظ اسناد، مدارک و ضبط صوتی یا ویدیویی جلسات کمیسیون است.

تبصره انتشار بیرونی  اسناد و مدارک کمیسیون، منوط به تایید اکثریت اعضای کمیسیون و تصویب هیئت مدیره موقت و ویرایش هیئت تحریریه می باشد.

ماده ۶ محل برگزاری جلسات کمیسیون

محل برگزاری جلسات کمیسیون فعلا فضای مجازی انتخابی توسط کمیسیون می باشد ، درصورت نیاز از دیگر وسایل ارتباطی استفاده خواهد شد.

ماده۷  – شرایط تعلیق عضویت اعضای کمیسیون

الف – عدم رعایت مفاد و نظامات آیین‌نامه؛

ب – بیش از سه مورد غیبت غیر مجاز مداوم (بدون اطلاع رسانی قبلی) و پنج مورد غیبت غیر مداوم؛

ماده ۸  – رسمیت جلسات و پیشنهادات کمیسیون

الف –جلسات کمیسیون تعامل با حضور نصف بعلاوه یک اعضا ، رسمیت می یابد. مگر در مواردی  که در باره مذاکره با یکی از نیروهای خارج شورا گرفته می شود. در این موارد لازم است مسئول تیم مذاکره کننده درجلسه حضور داشته باشد.

ب –  برای تصویب پیشنهادات در کمیسیون،لازم است که پیشنهاد مورد بحث  رأی نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه را کسب نماید. در صورت تساوی آرا در جلسه، هم رایی مسئول کمیسیون مبنای تصویب پیشنهاد قرار خواهد گرفت.

تبصرهدر صورت بروز اختلاف بین اعضای کمیسیون ، مرجع حل اختلاف ، هیات مدیره (موقت) شورای ملی تصمیم میباشد.

این آیین‌نامه شامل۸  ماده و۳  تبصره می باشد، که پس از تایید  هیات مدیره شورای ملی تصمیم،مبنای کار کمیسیون تعامل قرار خواهد گرفت، و در صورت درخواست دو؛ سوم اعضای کمیسیون،  ایجاد تغییرات در این  آیین‌نامه می تواند تغییر کند.

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

شورای ملی تصمیم

0 Comments