شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

کمیسیون تصمیمات میدانی

2022-08-09

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

هدف از ایجاد کمیسیون تصمیمات میدانی شورای ملی تصمیم.‌

کمیسیون تصمیمات میدانی شورای ملی تصمیم به خاطر همراهی و همگرایی با مبارزات مدنی و مطالبه محور، جنبش های صنفی- مطالباتی، خیزش های خیابانی و مبارزات عدالت خواهانه( برابری طلبانه) و هم چنین ایجاد ارتباط و اعتماد متقابل از طریق فعالیتهای نظری گفتمان ساز و فعالیتهای میدانی در داخل و خارج از کشور در راستای گذار از رژیم جمهوری اسلامی تشکیل شده است.
: وظایف کمیسیون تصمیمات میدانی:
مهمترین وظیفه کمیسیون میدانی تلاش جهت ایجاد ارتباط و اعتماد سازی متقابل با جنبش های صنفی، مدنی و خیزش‌های مردمی در ایران از طریق:
حمایت از مبارزات صنفی، مدنی و خیزشهای اجتماعی است. برای تحقق این امر وظایف زیر را در دستور کار کمیسیون تصمیمات میدانی قرار می دهیم.
1- بر پایی آکسیونهای حمایتی در خارج از کشور همراه با آن بخش از مخالفین سیاسی و آزادیخواهان که حامی مبارزات مردمی در ایران هستند. ‌
2- تماس با مجامع و نهاد های صنفی و مردمی در خارج از کشور و جلب حمایت آنها از مبارزات مردم ایران
3- تلاش جهت حضور پیدا کردن در مبارزات صنفی، مدنی و خیز شهای خیابانی( با تاکید بر حق دفاع مشروع) در ایران با رعایت مسائل امنیتی و ارتقاء این مبارزات به صورت تدریجی در جهت گذار از رژیم جمهوری اسلامی.
4- تلاش جهت ایجاد گفتمان های وسیع در رابطه با ضرورت حمایت از مبارزات جنبش ها در ایران در رسانه ها و کلاپ هاوس

5- صدور بیانیه های حمایتی از فراخوان هایی که خود جنبش ها صادر می‌کنند و اشتراک در صدور بیاتیه های که در حمایت از جنبش ها صادر می‌شود.

6- نگارش سند و یا اسنادی در شورای ملی تصمیم که مواضع قاطع شورا را در رابطه با همراهی و همگامی با جنبش ها عنوان می‌کند.
7- تلاش جهت متصل کردن مبارزات منفصل و جزیره ای جنبش ها در ایران از طریق بر قراری ارتباط ساختاری و غیر ساختاری با رهبران میدانی.
8- تلاش جهت تعیین شعارهای واحد و متحد کننده در صفوف جنبش و مبارزات متفرق توده ها.

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

تازه ترین

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

بازوی پژوهشی مجلس لایحه بودجه سال آینده را بر سه متغیر ارایه کرده است: (1) رشد اقتصادی، (۲) کنترل تورم، و (۳) تقویت سرمایه‌گذاری هدف این تفسیر نشان دادن غیر واقعی بودن اهداف این بودجه است. آمار نشان می‌دهد که مجموع منابع و مصارف عمومی دولت در سال در لایحه بودجه ۱۴۰۲،...

برای توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی به پا می خیزیم

برای توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی به پا می خیزیم

اخیرا جمعی از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین با انتشار نامه‌ای در مخالفت با صدور و اجرای حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، از تحصن خود در دفتر افسرنگهبانی بند زنان اوین در همراهی با معترضان خبر دادند. امضاکنندگان این نامه از مردم خواسته‌اند تا آن‌ها نیز با...

شرح وظایف کمیسیون رسانه:

شرح وظایف کمیسیون رسانه:

1- انعکا س دیدگاه ، نظرات و رسانەیی نمودن فعالیتهای شورای ملی تصمیم . 2- کمیسیون رسانه، در جهت تقویت روابط مردم و شورای تصمیم، همانند یک پل ارتباطی انجام وظیفە خواهد نمود. 3- کمیسیون رسانە، تلاش خواهد کرد کە از امکانات، توانمندی ها و تجربە افراد و رسانه های که در...

0 Comments

0 Comments