کمیسیون تصمیمات میدانی

آگوست 9, 2022 | میدانی

هدف از ایجاد کمیسیون تصمیمات میدانی شورای ملی تصمیم.‌

کمیسیون تصمیمات میدانی شورای ملی تصمیم به خاطر همراهی و همگرایی با مبارزات مدنی و مطالبه محور، جنبش های صنفی- مطالباتی، خیزش های خیابانی و مبارزات عدالت خواهانه( برابری طلبانه) و هم چنین ایجاد ارتباط و اعتماد متقابل از طریق فعالیتهای نظری گفتمان ساز و فعالیتهای میدانی در داخل و خارج از کشور در راستای گذار از رژیم جمهوری اسلامی تشکیل شده است.
: وظایف کمیسیون تصمیمات میدانی:
مهمترین وظیفه کمیسیون میدانی تلاش جهت ایجاد ارتباط و اعتماد سازی متقابل با جنبش های صنفی، مدنی و خیزش‌های مردمی در ایران از طریق:
حمایت از مبارزات صنفی، مدنی و خیزشهای اجتماعی است. برای تحقق این امر وظایف زیر را در دستور کار کمیسیون تصمیمات میدانی قرار می دهیم.
1- بر پایی آکسیونهای حمایتی در خارج از کشور همراه با آن بخش از مخالفین سیاسی و آزادیخواهان که حامی مبارزات مردمی در ایران هستند. ‌
2- تماس با مجامع و نهاد های صنفی و مردمی در خارج از کشور و جلب حمایت آنها از مبارزات مردم ایران
3- تلاش جهت حضور پیدا کردن در مبارزات صنفی، مدنی و خیز شهای خیابانی( با تاکید بر حق دفاع مشروع) در ایران با رعایت مسائل امنیتی و ارتقاء این مبارزات به صورت تدریجی در جهت گذار از رژیم جمهوری اسلامی.
4- تلاش جهت ایجاد گفتمان های وسیع در رابطه با ضرورت حمایت از مبارزات جنبش ها در ایران در رسانه ها و کلاپ هاوس

5- صدور بیانیه های حمایتی از فراخوان هایی که خود جنبش ها صادر می‌کنند و اشتراک در صدور بیاتیه های که در حمایت از جنبش ها صادر می‌شود.

6- نگارش سند و یا اسنادی در شورای ملی تصمیم که مواضع قاطع شورا را در رابطه با همراهی و همگامی با جنبش ها عنوان می‌کند.
7- تلاش جهت متصل کردن مبارزات منفصل و جزیره ای جنبش ها در ایران از طریق بر قراری ارتباط ساختاری و غیر ساختاری با رهبران میدانی.
8- تلاش جهت تعیین شعارهای واحد و متحد کننده در صفوف جنبش و مبارزات متفرق توده ها.

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

شورای ملی تصمیم

0 Comments