شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

کمیسیون تصمیمات میدانی

2022-08-09

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

هدف از ایجاد کمیسیون تصمیمات میدانی شورای ملی تصمیم.‌

کمیسیون تصمیمات میدانی شورای ملی تصمیم به خاطر همراهی و همگرایی با مبارزات مدنی و مطالبه محور، جنبش های صنفی- مطالباتی، خیزش های خیابانی و مبارزات عدالت خواهانه( برابری طلبانه) و هم چنین ایجاد ارتباط و اعتماد متقابل از طریق فعالیتهای نظری گفتمان ساز و فعالیتهای میدانی در داخل و خارج از کشور در راستای گذار از رژیم جمهوری اسلامی تشکیل شده است.
: وظایف کمیسیون تصمیمات میدانی:
مهمترین وظیفه کمیسیون میدانی تلاش جهت ایجاد ارتباط و اعتماد سازی متقابل با جنبش های صنفی، مدنی و خیزش‌های مردمی در ایران از طریق:
حمایت از مبارزات صنفی، مدنی و خیزشهای اجتماعی است. برای تحقق این امر وظایف زیر را در دستور کار کمیسیون تصمیمات میدانی قرار می دهیم.
1- بر پایی آکسیونهای حمایتی در خارج از کشور همراه با آن بخش از مخالفین سیاسی و آزادیخواهان که حامی مبارزات مردمی در ایران هستند. ‌
2- تماس با مجامع و نهاد های صنفی و مردمی در خارج از کشور و جلب حمایت آنها از مبارزات مردم ایران
3- تلاش جهت حضور پیدا کردن در مبارزات صنفی، مدنی و خیز شهای خیابانی( با تاکید بر حق دفاع مشروع) در ایران با رعایت مسائل امنیتی و ارتقاء این مبارزات به صورت تدریجی در جهت گذار از رژیم جمهوری اسلامی.
4- تلاش جهت ایجاد گفتمان های وسیع در رابطه با ضرورت حمایت از مبارزات جنبش ها در ایران در رسانه ها و کلاپ هاوس

5- صدور بیانیه های حمایتی از فراخوان هایی که خود جنبش ها صادر می‌کنند و اشتراک در صدور بیاتیه های که در حمایت از جنبش ها صادر می‌شود.

6- نگارش سند و یا اسنادی در شورای ملی تصمیم که مواضع قاطع شورا را در رابطه با همراهی و همگامی با جنبش ها عنوان می‌کند.
7- تلاش جهت متصل کردن مبارزات منفصل و جزیره ای جنبش ها در ایران از طریق بر قراری ارتباط ساختاری و غیر ساختاری با رهبران میدانی.
8- تلاش جهت تعیین شعارهای واحد و متحد کننده در صفوف جنبش و مبارزات متفرق توده ها.

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

تازه ترین

مشاوران  هیئت مدیره در شورای ملی تصمیم

مشاوران  هیئت مدیره در شورای ملی تصمیم

تعریف مشاور: مشاور هیئت مدیره شورا فردی است صاحب صلاحیت؛ دانش و تجربه در مورد مشخصی که می‌تواند به هیئت مدیره در عرصه‌ای از کارش (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، حقوقی، فنی، مالی، سازمانی، ورزشی، جوانان، زنان، نظام حکومت، حقوق بشر و غیره) به هیئت مدیره مشورت بدهد....

سند شماره ۲- پیشنهاد کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

سند شماره ۲- پیشنهاد کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

  حقوق کارگران و کارمندان از نظر شورای ملي تصمیم   ما بر این باور هستیم که قدم اول برای رسیدن به حداقل های حقوق شناخته شده کارگران و کارمندان در جامعه متمدن امروز، سرنگونی کامل جمهوری اسلامی میباشد. اما در عین حال مذاکره کارگران و کارمندان را با کارفرمایان و دولت برای...

سند شماره ۱ – پیشنهاد کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

سند شماره ۱ – پیشنهاد کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

حکومت غیر متمرکز کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک شورای ملی تصمیم حدود چهار ماه به بحث و  بررسی پیرامون انواع حکومت های غیر متمرکز پرداخت. در این مدت به حکومتهای فدرالی آمریکا، کانادا، آلمان و غیر فدرالی فرانسه و سوئد با تفصیل و به بعضی دیگر از کشورهای...

0 Comments

0 Comments