کمیسیون دادگستری ودادخواهی

آگوست 8, 2022 | کمیسیون دادگستری ودادخواهی

آیین‌نامه کمیسیون دادگستری ودادخواهی

ماده 1نام کمیسیون

نام کمیسیون دادگستری ودادخواهی است، که ازین پس در آیین‌نامه باختصار

کمیسیون دادگستری نامیده خواهد شد.

ماده 2 اهداف کمیسیون

شورای ملی تصمیم در راستای گذار از جمهوری اسلامی ، تشکیل کمیسیون دادگستری را به منظور رسیدن به اهداف زیر مد نظر قرار داده است:

الف: تلاش در راستای مقابله با نقض اشکال مختلف حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی تا برقراری نظام نوین سیاسی در ایران از طریق همکاری با افراد ، انجمن ها و نهادهای حقوق بشری درون و بیرون مرزهای ایران.

ب: تشکیل کارگروهی ازحقوق دانان و کارشناسان برجسته برای تدوین پیش نویس قانون اساسی که حافظ منافع آحاد ملت ایران در جهان متمدن امروز باشد.

ج: معرفی کارگروهی ازحقوقدانان برجسته برای ارائه راهکارهای موقت قانونی  جهت تامین ثبات در کشور و پیشگیری از هرگونه هرج و مرج اجتماعی واحتمالی ناشی از خلاء قدرت در پس از جمهوری اسلامی.

د: کمک برای تشکیل کمیته های حقیقت یاب با همکاری و مشورت با خانواده های دادخواه،حقوق دانان وفعالین حقوق بشر به منظوراجرای عدالت و پیشگیری

از انتقام های کور در فردای پس از جمهوری اسلامی.

هه : ارائه مشورت حقوقی به اعضا ، مسؤولین ودیگر کمیسیون‌های شورای ملی تصمیم.

و : کمک و پشتیبانی از تشکیل اولین شعبه سازمان عفو بین الملل در ایران ).Amnesty)

 

ماده 3 – ساختار کمیسیون

الف: کارگروه حقوقی: متشکل از حقوقدانان، قضات و وکلای دعاوی

ب: کارگروه دادخواهی: شامل خانواده های دادخواه، قربانیان شکنجه

وعلاقمندان یاری به بازماندگان و قربانیان جنایات جمهوری اسلامی.

ج: کارگروه حقوق بشر: شامل نمایندگان انجمن ها و نهادها و همچنین          فعالین حوزه حقوق بشر می باشد.

تبصره 1 هرسه کارگروه، درصورت نیاز به همکاری ومشورت می‌توانند از اعضای دیگر کارگروه‌ها دعوت به همکاری نمایند.

تبصره 2 پیشنهادات هر کارگروه پس از موافقت در نشست عمومی کمیسیون، برای تایید نهایی و تامین بودجه لازم ، به صورت لایحه به هیات دبیران شورای ملی تصمیم ارجاع خواهد شد.

 

ماده 4نحوه اداره کمیسیون دادگستری

هر کارگروه یک نماینده به عنوان عضو هیئت رییسه معرفی می نماید که براساس تجربه و توانایی مسئولیت سخنگو، معاون سخن گو و منشی را به     مدت سه ماه بعهده خواهند گرفت.

 

ماده 5 – هیات رییسه کمیسیون دادگستری

هیات رییسه شامل سخنگو،معاون سخنگو و منشی می باشد، که توسط اعضای

کمیسیون از میان هرسه کارگروه برای مدت سه ماه برگزیده می‌شوند.

 

 

 

 

ماده 6 – وظایف هیات رییسه کمیسیون دادگستری

الف – وظایف سخنگو

سخنگو مسئول اداره جلسات، تهیه دستور کار جلسات و نماینده کمیسیون دادگستری برای شرکت در جلسات شورای ملی تصمیم و دیگر کمیسیون‌ها      می باشد.

ب – وظایف معاون سخنگو

معاون سخنگو، درغیاب سخنگو دارای تمام مسئولیت ها و وظایف سخنگو        می باشد.

ج – وظایف منشی

منشی مسئول نوشتن صورت جلسات، فراخواندن اعضا، بایگانی و حفظ اسناد، مدارک و ضبط صوتی یا ویدیویی جلسات کمیسیون است.

تبصره : انتشار بیرونی  اسناد و مدارک کمیسیون، منوط به تایید اکثریت اعضای کمیسیون می باشد.

 

ماده 7 – محل برگزاری جلسات کمیسیون

محل برگزاری جلسات کمیسیون فعلا واتساپ می باشد ، درصورت نیاز از دیگر وسایل ارتباطی استفاده خواهد شد. بنابراین اعضای محترم از درج هر مطلب غیرمربوط به وظایف کمیسیون در ستون واتساب خودداری نمایند. در صورت تخلف، از وظایف سخنگوست که ضمن تذکر ،  نسبت به حذف مطلب مندرج اقدام نماید.

 

 

ماده 8 – شرایط تعلیق عضویت اعضای کمیسیون دادگستری

الف عدم رعایت مفاد و نظامات آیین‌نامه.

ببیش از سه مورد غیبت غیر مجاز و عدم اطلاع رسانی.

 

ماده 9 – رسمیت جلسات و پیشنهادات کمیسیون

الف جلسات کمیسیون دادگستری با حضور نصف بعلاوه یک اعضا ،       رسمیت  می یابد.

ب –  برای تصویب پیشنهادات در کمیسیون،لازم است که پیشنهاد مورد بحث  رأی نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه را کسب نماید. در صورت تساوی آرا در جلسه، هم رایی سخنگوی کمیسیون مبنای تصویب پیشنهاد قرار خواهد گرفت.

تبصره: در صورت بروز اختلاف بین اعضای کمیسیون ، مرجع حل اختلاف ، هیات دبیران شورای ملی تصمیم میباشد.

 

این آیین‌نامه شامل 9 ماده و 16 بند و 4 تبصره می باشد، که پس از تایید      هیات دبیران شورای ملی تصمیم،مبنای کار کمیسیون دادگستری قرار خواهد گرفت، و در صورت درخواست دو،سوم اعضای کمیسیون،  ایجاد تغییرات در    این  آیین‌نامه امکان پذیر می باشد.

 

 

گزارش از رضا برومند

سخنگوی کمیسیون دادگستری ودادخواهی

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

شورای ملی تصمیم

0 Comments