تمرکز زدایی – کوروش گلنام

  تمرکز زدایی کوروش گلنام چهارشنبه 2 شهریور 1401 ـ 24 اوت 2022 پس‌ از آغاز کار "شورای ملی تصمیم" و 6 خواسته بنیانی آن، چون در بند 2 آن "نظام غیر متمرکز" در جمله: " حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز"، نیز آمده است، برای شماری هم‌میهنان پرسش ایجاد شد....

read more

آیا حکومت اسلامی از چنین اپوزیسیونی نباید شادمان باشد؟ کوروش گلنام

دو رویکرد: راست و درست، ناراست و نادرست در باره دیدگاههاِی آقایان ف.م.سخن و عبدالستار دوشوکی کوروش گلنام - ویژه خیرنامه گویا رویکرد راست و درست آقای ف.م.سخن در آخرین نوشته خود: "آقای"سخن":شاهزاده بازی‌های‌ات را کنار بگذار" به درستی نکته‌هایِ مهمی به میان آورده است که...

read more