رزم پر شکوه مردم ما میرود تا بساط فاشیسم را در هم کوبد.

امروز وارد یازدهمین روز قیام سراسری در میهن عزیزمان شدیم. کمتر کسی فکر میکرد جنبش کنونی ملت ما تا این حد پر توان و رادیکال ادامه یابد. این حرکت عظیم اکثر قریب به اتفاق اپوزیسیون را از یک طرف به جنب و جوشی بی سابقه  واداشت و از طرف دیگر آنها را شوکه کرده است. مانند...

read more

گذار خشونت پرهیز و حق دفاع مشروع دو استراتژی مکمل- محمود عاشوری

گذار خشونت پرهیز و حق دفاع مشروع دو استراتژی مکمل محمود عاشوری بند اول از شش بند اساسی شورای ملی تصمیم میگوید: گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش های اعتراضی مردم ( گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع ). معنی گذار خشونت پرهیز چیست؟ رابطه آن با دفاع مشروع...

read more

شورای ملی تصمیم پیوند دهنده اهداف و آرزوهای دهه شصت و اکنون – محمود عاشوری

اهداف کلی جنبش مقاومت دهه شصت سرنگونی کامل حکومت اسلامی و تلاش برای برقراری آزادی های سیاسی و دمکراسی که این دومی خود اهداف بخشی از انقلابیون زمان انقلاب ۵۷ و انقلاب مشروطه بوده است. جنبش مقاومت دهه شصت که اگر دقیق تر بگوییم از همان سال ۵۸ آغاز گردید،  جنبش ایستادگی...

read more

شورای ملی تصمیم پیوند دهنده اهداف و آرزوهای دهه شصت و اکنون محمود عاشوری

اهداف کلی جنبش مقاومت دهه شصت سرنگونی کامل حکومت اسلامی و تلاش برای برقراری آزادی های سیاسی و دمکراسی که این دومی خود اهداف بخشی از انقلابیون زمان انقلاب ۵۷ و انقلاب مشروطه بوده است. جنبش مقاومت دهه شصت که اگر دقیق تر بگوییم از همان سال ۵۸ آغاز گردید،  جنبش ایستادگی...

read more

پارلمان مخالفان جمهوری اسلامی: بحثی نظری یا عملی میدانی؟ – محمود عاشوری

فعالیت جهت ثشکیل پارلمان و یا جمع آوری رای برای پارلمان موجود در یک کشور متعارف دمکراتیک و یا نیمه دمکراتیک بیشتر به رشته اعمال میدانی دوره ای در سطح شهرها و محلات و ایالتها که میتواند چند سال طول بکشد گفته میشود. مبارزه یا فعالیتهای میدانی در سطوح مختلف نهادهای صنفی،...

read more

شورای ملی تصمیم بارقه ای در انتهای استیصال – محمود عاشوری

زمانی که رژیم سرتاپا وحشت اسلامی اقدام به دستگیری های گسترده کارگران و بازنشستگان و معلمان عزیزمان میکند. زمانی که رژیم توتالیتر اسلامی مادران جانباختگان آبان ۹۸ را با نهایت بی شرمی دستگیر کرده و روانه زندان های مخوف خود میکند. زمانی که رژیم جنایتکار اسلامی برای ایجاد...

read more