فلسفه سیاسی جامعه ایدئولوژیک و جامعه مدنی – عباس خرسندی

فلسفه سیاسی جامعه ایدئولوژیک و جامعه مدنی - عباس خرسندی فارغ از جدلهای اسکولاستیک و مدرسی، دوعرصه ایدئولوژیک و مدنی، اساس موجودیت و هویت جوامع بشری بشری را در تاریخ نشان میدهد. رشد کلاسیک باز نمای عامل و فرآیند تغییر و تحول دو حوزه جامعه ایدئولوژیک و جامعه مدنی است....

read more

تکوین تاریخی مفهوم حاکمیت ملی درپویش دموکراتیسم وگلوبالیسم – عباس خرسندی

                                   حل تعارضات ملی اولین گام بسوی جهانی شدن است                              بهترین ملی گرا ها دموکراسی خواهان هستند (مهاتما گاندی)   فکر "اراده عام" و تفاوت آن از "اراده همگان" مغایرت اساسی بینش هگلی از روسو را نشان میدهد. گرچه اینگونه...

read more