برای ترمیم ما پیشنهاد می کنیم که بند شش 6( اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن با تاکید بر حفظ محیط زیست) به این ترتیب تغییر کند اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن(با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض، منجمله تبعیض اتنیکی ، عقیدتی، دگرباشی و جنسیتی درتمام عرصه های حقوقی، اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی و تاکید بر مشارکت زنان در مدیریت اداره امور جامعه)  برای داشتن حفظ  محیط  زیست در این اصول پایه ای از نظر ما  خوب است که چنین ماده ای ( 7- حفط محیط زیست و حقوق حیوانات) به شش ماده اضافه شود. امید که با همکاری مشترک بتوانیم این کمبود را برطرف کنیم  بسیار سپاسگزاریم  کمیسیون زنان شورای ملی...