کدام روزِ کوروش کبیر؟ – دکتر ضیا صدر الاشرافی

 نوشته شد درشنبه۶ آبان۱۳۹۶، بیست وهشتم، اکتبر2017:                           - /- بازنگری درچهارشنبه۱۲تیر۱۳۹۸، سوم ژوئیۀ 2019: -  آخرین نگاه درجمعه پنجم آبان۱۴۰۱ //28 سپتامبر 2022 تاریخ ها رانسبت به سالِ (2022) سنجیده ام بقلم: ضیاء صدرالاشرافی...

read more

تاملی بر ادعایِ ” حالا وقتش نیست” سیمین صبری

یکی از امکانات و دستاورهای شوراهایی چون «شورای ملی تصمیم » همین است که امکان دیدار افکار گوناگون و تبادل آنها را بین اعضای خود از طیف های گوناگون فراهم آورد. این طیف ها تا قبل از گرد هم آمدن در چنین شوراهایی در فضاهایی محدود امکان برخورد داشتند که غالبا به مخاصمه و...

read more