پاسخ به دوازده تحریفی که به “شورای ملی تصمیم” نسبت داده شده، محمد نیکبخت

متن زیر شامل دوازده پرسش آقای عبدالستار دوشوکی از شورای ملی تصمیم و پاسخ های من، محمد نیکبخت، عضو شورا، به آنها، می باشد عبدالستار دوشوکی ) بعد از انتشار بیانیه شش ماده ای "شورای ملی تصمیم", عکس العمل های متفاوتی توسط هموطنان در نقد این شورا نشان داده شده که تلاش می...

read more