پروژه شورای ملی تصمیم، کیقباد اسماعیل‌پور-

شورای ملی تصمیم پس از ۱۱ ماه کارمداوم؛ دیروز اعلام موجودیت کرد. درخت تناوری که به گفته یکی از سخنگویان آن"ریشه در زندان‌های حکومت اسلامی و کف خیابان‌های میهن مان دارد". ریشه‌هایی که تا بیداد و ظلم و ستم و استبداد هست؛ هر روز تنومند تر می‌شود تا روزی نه چندان دور...

read more