‎وظايف كميسيون زنان شورای ملی تصمیم: ‎هدف کلی: بالا بردن آگاهی های تبعیض جنسیتی و توانمندی زنان برای رسیدن به برابری جنسیتی و نهادینه کردن آن در سطوح مختلف جامعه بِه ويژه در سطح مديريت كلان ‎اهداف کوتاه مدت: ‎١- برقراری ارتباط نزدیک یا زنان داخل شورای ملی تصمیم و بالا...

read more