آیین‌نامه کمیسیون دادگستری ودادخواهی ماده 1- نام کمیسیون نام کمیسیون دادگستری ودادخواهی است، که ازین پس در آیین‌نامه باختصار کمیسیون دادگستری نامیده خواهد شد. ماده 2 - اهداف کمیسیون شورای ملی تصمیم در راستای گذار از جمهوری اسلامی ، تشکیل کمیسیون دادگستری را به منظور...

read more