صدائی از درون، از “بیانیه ۱۴ نفر” تا “شورای ملی تصمیم”، مسعود نقره کار

بر شیرازۀ تاریخ میهنمان برگ‌های زرین و درخشانی از مقاومت و مبارزۀ آزاد اندیشان و آزادیخواهان علیه ستم و بیداد ثبت است. فکر واقدام انتشار" بیانیه ۱۴ نفر"، دراوج ستم و بیداد حکومت اسلامی یکی از این برگ‌ها‌ی زرین و درخشان است. خردادماه سال ۱۳۹۸ چهارده نفر از کنشگران...

read more

بهائیان قربانیان دگراندیش ستیزی، – مسعود نقره کار

و با یاد دکتر منوچهر حکیم تاریخ حدود سه هزار ساله‌ی ما (و به روایاتی بیش از هفت هزار ساله)، تاریخ عدم تحمل و کشتار دگراندیشان نیز بوده و هست. بخش اعظم همین شواهد و اسناد گواه‌اند که شیعیان اثنی عشری در زمره‌ی بی تحمل ترین‌ها و بیرحم ترین‌ها بوده و هستند. دودمان‌های...

read more

حسادت و سیاست، مسعود نقره کار

- حسادت (رشک، چشم تنگی) به عنوان پدیده‌ای احساسی - هیجانی از کنش‌ها و واکنش‌های روانی و رفتاری انسان است. حسادت ریشه دراین فکر و نگاه دارد که چرا دیگری یا دیگران چیزی دارند که من ندارم. حسادت تمایل به مقایسه کردن نسبت به دیگری یا دیگران است، مقایسه‌ای که خود آزار و...

read more