هدف: تامین امنیت عمومی "برقراری نظم و جلوگیری از هرج و مرج در کشور،شهر،روستا ....و مسیرهای ایاب و ذهاب در دوران گذار و پس از گذار است." شرح وظایف: ۱-حفظ انتظامات واستقرار امنیت عمومی، آسایش عمومی، امنیت راه‌ها.. اجرای قوانین ،جلوگیری از هرج ومرج و تعقیب و دستگیری...

read more