کشتاردگراندیشان و ستیز با فراموشی – مسعود نقره‌ کار

کشتاردگراندیشان و ستیز با فراموشی – مسعود نقره‌ کار

کشتاردگراندیشان و ستیز با فراموشی .حکومت اسلامی ایران در حیات ۴۳ ساله‌اش مرتکب ۸ کشتارجمعی ازدگراندیشان سیاسی و عقیدتی شده است کشتار سال‌های ۵۹-۵۷ کشتار در خارج از کشور (از سال ۱۳۵۸ آغازشد) کشتار سال‌های ۶۳-۶۰ کشتار بزرگ تابستان سال ۶۷ کشتار روشنفکران فرهنگی و سیاسی...